Instagram link   Telegram link

استاندارد طراحی، نصب، راه اندازی و سرویس نگهداری سیستم های کشف و اعلام حریق

 BS5839-pt1 یک استاندارد مرجع اروپایی در خصوص طراحی، نصب، راه اندازی و سرویس نگهداری سیستم های کشف و اعلام حریق می باشد.
این استاندارد که برای پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد در هفت قسمت مختلف به بررسی الزامات، راه حل ها و دستورالعمل ها می پردازد.

ادامه مطلب

بخش دوم : معيار طراحی، انتخاب و نصب ادوات سيستم های کشف و اعلام حريق

کتاب دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق به منظور یکسان سازی ضوابط اجرایی سیستم های اعلام حریق توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان گردآوری گردیده و در اختیار کارشناسان و مجریان قرار می گیرد.

این مجموعه در هفت بخش تدوین شده است که در این مقاله بخش دوم ارائه خواهد شد.

ادامه مطلب

بخش اول : الزامات ساختمان ها و بناها در اجرای سيستم های کشف و اعلام حريق

کتاب دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق به منظور یکسان سازی ضوابط اجرایی سیستم های اعلام حریق توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان گردآوری گردیده و در اختیار کارشناسان و مجریان قرار می گیرد.

این مجموعه در هفت بخش تدوین شده است که در این مقاله بخش اول ارائه خواهد شد.

ادامه مطلب

استاندارد طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های اعلام حریق INSO19684-1

استاندارد " سیستم های کشف و اعلام حریق برای ساختمان ها – بخش 1 : دستورالعمل برای طراحی، نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری سیستم ها در ساختمانها " که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده است و در هشتصد و بیست و یکمین اجلاس کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک مورخ 17/12/1393 مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371، به عنوان استاندارد ملی ایران منشر می شود.

ادامه مطلب

استاندارد طراحی، ساخت و تست تجهیزات کشف و اعلام حریق EN54

EN54 یک استاندارد الزامی در زمینه ی سیستم های کشف و اعلام حریق است که دستورالعمل ها، الزامات و شرایط طراحی، ساخت و تست های آزمایشگاهی را برای هر تجهیز سیستم کشف و اعلام حریق مشخص می کند. تمامی کشورهای سازنده تجهیزات کشف و اعلام حریقِ عضو اتحادیه اروپا، موظف هستند تا تجهیزات خود را مطابق با این استاندارد، طراحی، تولید و تست کنند. تمام موسسات صدور گواهینامه ی عضو اتحادیه اروپا مثل موسسه LPCB,DEDAL,VDS,… موظف هستند تا تمام تجهیزات کشف و اعلام حریق را مطابق با الزامات این استاندارد، تست و آزمایش کنند و نهایت امر گواهینامه (CERTIFICATE) صادر کنند. برای هر تجهیز کشف و اعلام حریق یک پارت از استاندارد EN54 تدوین شده است که هر کدام به صورت مجزا الزامات و دستورالعمل های مرتبطی را شامل می شوند. در زیر به معرفی پارت های مختلف استاندارد EN54 می پردازیم.

ادامه مطلب