Instagram link   Telegram link

بخش هفتم : دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سيستم اعلام حريق

در این مقاله به ارائه ی چک لیست پیشنهادی نظارت سیستم های کشف و اعلام حریق پرداخته شده است، مواردی که در این نظارت کنترل می شود، در ادامه توضیح داده شده است و هم چنین دانلود چک لیست پیشنهادی جهت نظارت بر سیستم های کشف و اعلام حریق در پایان مقاله امکان پذیر است.

ادامه مطلب

خطر آتش سوزی در صنایع و پیشگیری از آن

در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که تا چه میزان در صنایع و کارخانه‌ها،  به خطر آتش سوزی و پیشگیری از آن و آموزش ایمنی حریق توجه می شود و همچنین جهت پیشگیری از این حادثه چه مواردی در نظر گرفته شده است تا میزان خسارات وارده را کاهش دهد.

ادامه مطلب

مقالات دیگر...